​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆT NAM và VƯƠNG QUỐC BỈ:

- Hiệp định khung hợp tác kinh tế, công nghiệp và kỹ thuật (10/1977);

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (01/1991);

- Hiệp định xoá nợ đợt I (10/1992);

- Hiệp định vận chuyển hàng không (10/1992);

- Hiệp định xoá nợ đợt II (9/1993);

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (02/1996);

- Hiệp định xoá nợ đợt III (12/2000);

- Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật (9/2002);

- Hiệp định về con nuôi (3/2005);

- Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư (01/2009);

- Nghị định thư sửa đổi Hiệp định đánh thuế trùng (3/2012).​

HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆT NAM và ĐẠI CÔNG QUỐC LÚC-XĂM-BUA:

- Hiệp định Khung về hợp tác (20/01/1995);

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (3/1996);

- Hiệp định về hợp tác (24/9/2002; thay thế cho Hiệp định năm 1995);

- Chương trình hợp tác định hướng giai đoạn 2002 – 2005 (ký 24/9/2002);

- Hiệp định hợp tác Văn hoá, Giáo dục, Nghiên cứu khoa học, Thông tin đại chúng, Thanh niên và Thể thao (5/2003);

- Chương trình trao đổi Văn hóa Giáo dục, Nghiên cứu khoa học, Thông tin đại chúng, Thanh niên và Thể thao giai đoạn 2006 – 2010 (01/12/2005; gia hạn đến 31/12/2012);

- Chương trình Hợp tác định hướng giai đoạn 2006 – 2010 (08/3/2006);

- Chương trình Hợp tác định hướng giai đoạn 2011 – 2015 (02/3/2011).​

HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆT NAM và EU:

​​- Hiệp định dệt may (1992).

- Hiệp định Khung Hợp tác Việt Nam - EC (1995).

- Hiệp định hợp tác ASEAN – EU​ (199​7)

- Đề án tổng thể và Chương trình hành động đến 2010 và định hướng tới 2015 về quan hệ Việt Nam - EU​ (2005)

Đàm phán Hiệp định PCA Việt Nam - EU (2008)

- ​Ký tắt Hiệp định PCA Việt Nam - EU (2010).


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​